Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc
Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc
  • slideshow
Túi lọc lưới mesh
  Độ tinh lọc   Micron      1      5   10  25 45 55 75   100    125    150    175    200    250    300    400    600   800  1000 1200
  Mesh    650     550    400   350    300    250   200   180 150  120   100 80  60  50   40 30  20  18 
  Nylon   Polyester           
         

 

Túi lọc Felt
  Độ tinh lọc   0.15      0.2      0.45      0.5       0.8         1         2         3          5        10       25       50      75     100   150   200 
  Polypropylene Felt            
  Polyester Felt            
  Micro Fiber    

 

Lõi lọc tiêu chuẩn (Bông nén/ Sợi quấn)
  Độ tinh lọc           0.5                      1                       3                       5                      10                     25                    50                    100         
  Bông nén      Polypropylene
  Polyester
  Nylon
  Sợi quấn   Polypropylene  
  Polyester
  Nylon
  Cotton
  Sợi thủy tinh

 

  Lõi lọc Membrane (Pleated)
  Độ tinh lọc   0.01     0.04     0.05       0.1       0.2       0.45      0.65         1          1.2        3          5        10       20       50   
  Polypropylene              
  Poly Nylon                    
  Poly Ether Sulfone                
  Poly tetra Flour Ethylene √    √  √     √