Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc
Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc
  • slideshow
Acetaldehyde
Acetamide
Acetic acid 5%
Acetic acid 50%
Acetic acid 80%
Acetic acid 100%
Acetic anhydride
Acetone
Acetyl chloride
Acetylene
Acrylic Acid
Aluminum Acetate
Aluminum Ammonium Sulfate
Aluminum Chloride 5%
Aluminum Fluoride 5%
Aluminum Fluoride 5%
Aluminum Nitrate
Aluminum Sulfate
Amino Acids
Ammonia Gas (Dry)
Ammonium Bicarbonate
Ammonium Bromide 10%
Ammonium Carbonate 10%
Ammonium Chloride 10%
Ammonium Fluoride 10%
Ammonium Hydroxide 30%
Ammonium Nitrate 5%
Ammonium Phosphate
Ammonium Sulfate 5%
Ammonium Thiocyanate
Amyl Acetate
Amyl Alcohol
Aniline
Arsenic Acid
Aviation Fuel
Banana Oil
Barium Carbonate
Beer
Beet Sugar Liquors
Benzene
Bromine (Dry)
Bromine (Wet)
Butane
Butanoic Acid
Butyl Acetate
Butyl Alcohol
Butyl Cellosolve
Butyl Chloride
Butylene
Butyric Acid
Cadmium Cyanide
Cadmium Fluoborate
Calcium Chloride
Calcium Hydroxide 5%
Calcium Hypochlorite
Carbolic Acid (Phenol)
Carbon Dioxide (Dry)
Carbon Tetrachloride
Carbonated Water
Carbonic Acid
Caustic Potash
Caustic Soda
Cellosolve
Chloracetic Acid
Chlorine Gas (Dry)
Chlorine Gas (Wet)
Chlorobenzene
Chloroform (Dry)
Chromic Acid
Citric Acid
Coffee Extract
Cola Syrup
Copper Cyanide
Copper Sulfate
Cyclohexamine
Cyclohexane
Cyclohexanol
Diacetone Alcohol
Dibutyl Phthalate
Diesel Fuel
Diethanolamine
Diethylene Glycol
Dimethyl Formamide
Diphenyl Oxide
Ethanol
Ethanolamine
Ether
Ethyl Acetate
Ethyl Cellulose
Ethyl Chloride (Dry)
Ethylene Diamine
Ethylene Glycol
Ethylene Oxide
Ferric Chloride
Ferric Chloride 1%
Ferric Nitrate
Ferric Sulfate 5%
Ferrous Chloride
Fish Oils
Flusilicic Acid
Formaldehyde 10%
Formalin 40%
Formic Acid (Conc.)
Formic Acid (Dilute)
Fruit Juices
Fuel Oils
Furfural
Gas Natural
Gasoline Aviation
Gasoline Moter
Gasoline Sour
Gelatin
Glucose
Glycerine Glycerol
Glycol
Glycol Monoether
Gold Cyanide
Green Sulfate Liquor
Gum Arabic
Helium
Hexane
Honey
Hydraulic OilPetroleum Base
Hydraulic OilPhosphate Ester
Hydrazine
Hydrobromic Acid 10%
Hydrobromic Acid 50%
Hydrochloric Acid 5%
Hydrochloric Acid 30%
Hydrocyanic Acid
Hydrocyanic Acid 5%
Hydrofluoric Acid 10%
Hydrofluoric Acid 50%
Hydrogen Gas
Hydrogen Peroxide 5%
Hydrogen Peroxide 30%
Hydrogen Sulfide (Dry)
Hydrogen Sulfide (Wet)
Insulating Oil
Iodine
Iron Chloride
Iron Sulfate
Isopropyl Acete
Isopropyl Alcohol
Kerosene
Ketchup
Lactic Acid
Lard Oil
Latex (Natural)
Lead Acetate
Lead Alkali
Lead Fluoborate
Lime Sulfur
Linoleic Acid
Linseed Oil
Lithium Bromide
Lithium Carbonate
Lithium Chloride
Lithium Hydroxide
Lube Oil
Magnesium Chloride
Magnesium Hydroxide
Magnesium Sulfate
Mayonnaise
Melamine Resins
Mercuric Chloride 10%
Mercurous Nitrate
Mercury
Methane
Methyl Acetate
Methyl Alcohol
Methyl Cellosolve
Methyl Ethyl Ketone
Methylene Chloride
Milk
Mineral Oil
Molasses
Monoethanolamine
Mustard
Napthalene
Nickel Bright Chloride
Nickel Chloride
Nickel Sulfate
Nitric Acid 10%
Nitric Acid 20%
Nitric Acid 50%
Nitric Acid Fuming
Nitrobenzene
Nitrobenzene 10%
Nitrogen
Nitrous Oxide
Oil Crude
Oleic Acid
Oleic Acid 5%
Oleum
Olive Oil
Oxalic Acid 5%
Palm Oil
Pentane
Petroleum Ether
Petroleum OilRefined
Petroleum OilSour
Phenol
Phenol Formaldehyde Resin
Phosphoric Acid 1%
Phosphoric Acid 10%
Phosphoric Acid 50%
Phosphoric Acid 80%
Pine Oil
Plating Solutions
Potassium Acetate 10%
Potassium Bisulfate 10%
Potassium Carbonate 10%
Potassium Chloride 5%
Potassium Chromate 10%
Potassium Cyanide 5%
Potassium Ferrocyanide 10%
Potassium Permanganate 5%
Potassium Sulfate 5%
Propane
Propionic Acid
Propylene Glycol
Propylene Oxide
Pyridene
Sea Water
Shellac
Silver
Silver Nitrate
Soda Ash
Sodium Acetate
Sodium Bicarbonate
Sodium Bisulfate
Sodium Bisulfite
Sodium Borate
Sodium Carbonate
Sodium Chlorate
Sodium Chloride 10%
Sodium Cyanide
Sodium Fluoride 5%
Sodium Hydroxide 20%
Sodium Hydroxide 40%
Sodium Hydroxide 5%
Sodium Hypochlorite 5%
Sodium Metaphosphate
Sodium Nitrate 5%
Sodium Peroxide
Sodium Phosphate
Sodium Polysulfide
Sodium Silicate
Sodium Sulfate
Sodium Sulfide
Sodium Thiosulfate
Soybean Oil
Stannic Chloride 5%
Stannous Chloride 5%
Starch
Sulfate Liquors
Sulfur Dioxide (Dry)
Sulfur Trioxide (Dry)
Sulfuric Acid 5%
Sulfuric Acid 50%
Sulfuric Acid 96%
Sulfuric Acid Fuming
Sulfurous Acid
Tannic Acid 10%
Tetrachlorethylene (Dry)
Tetrachloroethane
Tetrahydrofuran
Tin Acid
Tin Fluoborate
Toluene
Transformer Oil
Trichloroethylene (Dry)
Triethanolamine
Trisodium Phosphate
Tung Oil
Turpentine
Urea Formaldehyde Resin
Vanilla Extract
Varnish
Vegetables Oils
Vinegar
Water Fresh
Water Salt
Waxes
Whiskey
Wine
Xylene
Zinc Bromide
Zinc Cyanide
Zinc Fluoborate
Zinc Sulfate
Acetaldehyde
Điều kiện hoạt động
Tương tác
Vật liệu lọc
Polypropylene
Icon
Polyester
Icon
Nylon
Icon
Vỏ bình lọc
Polypropylene
Icon
304SS
Icon
316SS
Icon
Polypropylene : Nhiệt độ tối đa 490C (1200F)
Ron/ Vòng đệm
Buna
Icon
EPDM
Icon
Silicone
Icon
Viton
Icon
Viton + Teflon
Icon
Chú thích
Icon Khả dụng: đề xuất hầu hết các điều kiện đến giá trị nhiệt độ tối đa của vật liệu
Icon Có thể sử dụng nhưng bị giới hạn điều kiện nhiệt độ, đề xuất thử nghiệm được khuyến nghị.
Icon Không khả dụng
Icon Chưa có dữ liệu, khuyến nghị thử nghiệm